ALGEMENE VOORWAARDEN OVD ONDERSTEUNENDE VERKEERSDIENSTEN

Offerte aanvraag

Voor een vrijblijvende offerte, kunt u ons mailen.

Wij nemen daarbij aan dat u heeft kennis genomen van onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Onder ‘OVD ondersteunende verkeersdiensten’, verder te noemen als OVD wordt verstaan: VOF OVD ondersteunende verkeersdiensten., gevestigd te (1561xb) Krommenie, aan Weiver 49 kantoor, geregistreerd in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 50147684, BTW nummer nl822575061b01, telefoonnummer: 06-23546199/06-22427607.
2. Onder ‘VERKEERSREGELAAR’ wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die in dienst of in opdracht van OVD werkzaamheden verricht of gaat verrichten als verkeersregelaar ten behoeve van een opdrachtgever.
3. Onder ‘OPDRACHT’ wordt verstaan: een e-mail dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen OVD en opdrachtgever.
4. Onder ‘OPDRACHTGEVER’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon, of vennootschap die OVD een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
5. Onder ‘OPDRACHTBEVESTIGING’ wordt verstaan: een voor akkoord schriftelijk ondertekend document of e-mail specifiek genoemd als zijnde -OPDRACHTBEVESTIGING- door OVD en opdrachtgever.
5.1 Onder ‘OPDRACHTNEMER’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon, of vennootschap die een opdracht aanneemt van OVD tot het verichten van werkzaamheden.
6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van OVD en op alle andere overeenkomsten tussen opdrachtgever/opdrachtnemer en OVD. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever/opdrachtnemer, zijn niet van toepassing, tenzij deze door OVD uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
7. OVD factureert aan opdrachtgever het overeengekomen aantal gewerkte uren in de opdrachtbevestiging volgens het overeengekomen uurtarief. Uurtarief is exclusief BTW en toeslagen. Het minimum te factureren uren is 4.
8. Indien het overeengekomen aantal uren in de opdrachtbevestiging wordt overschreden, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
9. De betalingtermijn van facturen van OVD bedraagt 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur. Bij betalingsachterstand wordt een incassobureau ingeschakeld, de kosten zijn geheel voor de opdrachtgever.
10. Uitsluitend betalingen aan OVD zelf werken bevrijdend. Betalingen aan een verkeersregelaar en of het verstrekken van voorschotten aan verkeersregelaar zijn verboden en kunnen geen grond opleveren voor verrekening met OVD.
11. Indien de opdrachtgever/opdrachtnemer in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever/opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van EURO 250,–. Eventuele gerechtelijke- en executiekosten van OVD komen eveneens volledig voor rekening van de opdrachtgever/opdrachtnemer.
12. Het recht van opdrachtgever/opdrachtnemer om zijn vorderingen op OVD te verrekenen is uitgesloten.
13. Reclames ter zake geleverde diensten dienen binnen vier (4) dagen na dagtekening van de factuur dan wel het geleverde werk schriftelijk aan OVD worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan het recht te reclameren vervalt. Een (tijdige) reclame doet niet af aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan OVD.
14. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een opdracht uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opdracht door OVD schriftelijk of per e-mail te annuleren.
15. Indien opdrachtgever niet tijdig de opdracht annuleert, is de opdrachtgever gehouden aan OVD eenmalig te betalen het overeengekomen tarief berekend over vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.
16. Indien de verkeersregelaar zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van werkzaamheden, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld om aan te vangen met de werkzaamheden, al dan niet als gevolg van overmacht (waaronder maar niet beperkt tot onwerkbaar weer, staking), is de opdrachtgever gehouden aan OVD eenmalig te betalen het overeengekomen tarief per verkeersregelaar berekend over vijf gewerkte uren.
17. OVD en opdrachtgever zijn bevoegd de opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat:
-OVD of opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd; -OVD of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard; -OVD of opdrachtgever de bedrijfsvoering heeft gestaakt;
18. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat OVD de verkeersregelaar niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen OVD en verkeersregelaar is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Mocht een verkeersregelaar, voor zover mogelijk worden vervangen door een andere verkeersregelaar dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde verkeersregelaar bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.
19. OVD is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door; -niet geleverde diensten;-niet tijdig geleverde diensten;-niet juist geleverde diensten.
20. In geval de opdrachtgever/opdrachtnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden, dan mag OVD de opdracht ontbinden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van OVD volledige schadevergoeding van opdrachtgever/opdrachtnemer te vorderen.
21. In het geval van ziekte, ongeval, overlijden van de verkeersregelaar of beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen OVD en de verkeersregelaar is aangegaan geldt als overmacht voor OVD en dientengevolge is OVD nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat OVD, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de verkeersregelaar zal trachten zorg te dragen.
22. Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan OVD kan worden toegerekend. In geval van overmacht is OVD gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat OVD gehouden is enige schade te vergoeden aan opdrachtgever.
23. OVD is niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade, zoals schade bestaand uit gederfde winst of verminderde opbrengst of andere indirecte schade, geleden door opdrachtgever/opdrachtnemer of derden.
24. OVD is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die ontstaat doordat de opdrachtgever, dan wel derden die niet zijn ingeschakeld door OVD aan OVD onjuiste informatie of onvolledige documentatie hebben verstrekt ter uitvoering van de opdracht.
25. Opdrachtgever vrijwaart OVD voor vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat opdrachtgever OVD onvolledige medewerking heeft verleend of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
26. OVD is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloos handelen van de verkeersregelaar.
27. Opdrachtgever zal aan OVD en vóór de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van verkeersregelaar verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende specifieke kenmerken van de arbeidsplaats.
28. Als de tijdsduur van de opdracht minder dan 4 (vier) uur is, dan wordt 4 (vier) uur in rekening gebracht.